Duurzaam gebruik van bodemenergie

Het inzetten van aardwarmte om woningen en bedrijven op temperatuur te houden is inmiddels een gangbare techniek. Mikolit®-producten vervullen hierbij een belangrijke rol.

Duurzaam gebruik van bodemenergie

Geen nieuwe vervuiling


Door toename van het gebruik van bodemenergie zal het gebruik van fossiele brandstoffen afnemen en de productie van CO2 verminderen. Het is pas echt duurzaam als de bodem door dit soort systemen niet vervuild raakt. Mikolit® zorgt dat het inzetten van duurzame bodemenergie ook echt duurzaam wordt.

Perfecte afdichting


Het grote aantal boringen ten behoeve van de inzet van bodemenergie verstoort het natuurlijke bodemprofiel. Ze verschaffen verontreinigingen vrije toegang naar diepere lagen. Vooral het doorboren van slecht doorlatende grondlagen (meestal klei) vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het diepere grondwater. Mikolit®-producten hebben een onbeperkte levensduur en dichten doorboorde kleilagen dusdanig af dat verontreinigd grondwater niet dieper door kan dringen.

Voor open bodemenergiesystemen zijn onderstaande Mikolit®-producten uitermate geschikt:

Geïnteresseerd?

Wij informeren u graag over onze natuurlijk afdichtende oplossingen.

Neem contact met ons op

Warmtegeleiding


Het plaatsen van bodemwarmtewisselaars is voor veel bedrijven alledaags werk. Voor een gesloten systeem als een bodemwarmtewisselaar is niet alleen de afdichtende werking, maar ook de warmteoverdracht vanuit de bodem van belang. Hiervoor is een goed afdichtende kleikorrel noodzakelijk met als eigenschap dat het geen warmtecapaciteit verliest:

Dit afdichtmateriaal beschikt over een warmtegeleidingscoëfficiënt, vergelijkbaar met die van de omringende bodem.  

Terratech BV heeft een machine ontwikkeld die het mogelijk maakt dat één man, in een geboord gat, zowel de bodemwarmtewisselaar installeert als het boorgat aanvult. Deze LoopInstaller positioneert de bodemlussen aan de buitenkant in het boorgat. De stormachtige ontwikkeling rond duurzame energie, met als gevolg een sterke toename van het aantal boringen zorgen voor een verhoogde belangstelling rond het thema “boorgat afdichting” . De Firma Remon heeft inmiddels de loopinstaller doorontwikkeld en overgenomen.

Kleipomp 1.jpg