Mikolit® 00D detecteerbaar

Uitstekend geschikt voor het afdichten van boorgaten bij grondwaterwinning en bodemenergie installaties.

Documentatie aanvragen
Mikolit® 00D Mikolit® 00D
Mikolit® 00D

Mikolit® 00D is net als Mikolit® 00 de basiskwaliteit in de Mikolit®-productreeks. Bij de variant 00D 
(detectable) is een geringe hoeveelheid magnetiet toegevoegd, hierdoor is het materiaal na aanbrengen detecteerbaar. Een geringe hoeveelheid magnetiet maakt het materiaal al detecteerbaar. Het magnetiet heeft dan ook geen invloed op de verdere eigenschappen van het materiaal. Het stortgewicht blijft bijvoorbeeld op 1,1 ton/m3.

Mikolit® 00D is de basiskwaliteit in de Mikolit®-productenreeks. Het zwelvermogen is ruim voldoende om ruimte tussen de korrels dicht te zwellen. Na wateropname ontstaat een waterverzadigde, enigszins slappe kleilaag. De kwaliteit 00D heeft uitstekende storteigenschappen, die ontstaan doordat het product vrij is van stof, een sterk vertraagd zwelbegin heeft en gunstige korrelafmetingen kent. Mikolit® 00D is daarnaast zeer geschikt voor toepassing in verbuisde boringen omdat er geen verkleving plaats heeft tussen boorbuis en afdichtklei. Het verdient aanbeveling om t.p.v. een overgang van de kleipellets naar zeer grof zand of grind, een tussenlaagje aan te brengen bestaande uit matig grof tot grof zand. Door toevoeging van een geringe hoeveelheid magnetisch detecteerbaar materiaal is de aangebrachte kleilaag eenvoudig aan te tonen.

Technische specificaties

  
Productnaam:Mikolit® 00D
Kleur pellet:Bruin / grijs
Afmetingen pellet:Ø ± 8 mm, lengte 7 – 12 mm
Verpakking:Zakken à 25 kg / big bags à 1000 kg
Zinksnelheid in water:21 m/min
Dichtheid verzadigd met water:1,8 t/m3
Stortgewicht:1,1 t/m3
Zwelbegin:15 min
Zwelvermogen:30 – 40% 1
Waterdoorlatendheid:< 10-10 m/s 2
Zweldruk:3,5 kN/m2
γ-straling:80 – 105 API

1)  Vrije zwelling in bekerglas in gedem. water, supplementair aan poriënvolume.
2)  Deze waarde voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Protocol SIKB 2101 Mechanisch Boren.

Benodigde hoeveelheid

mikolit00d.png

1. Produkt/bedrijfsidentificatie

HandelsnaamMikolit 00D
Soort stofMengsel van kleien. Bevat soda geactiveerde, calciummontmorillonit klei en magnetiet.
ToepassingWaterafdichtingen in de grond-, weg- en waterbouw en in de boorindustrie.
ProducentTerratech BV, Engelenkampstraat 71,
6130 AB Sittard, Netherlands
ContactpersoonDhr. J. Kollee
tel. (+31)46 452 6662
 


2. Samenstelling

SiO261%
Al2O316%
Fe2O313%
overig10%


3. Identificatie van de gevaren

De componenten waaruit het product bestaat zijn niet gevaarlijk. Ook het stof dat dat, na lang uitdogen, zou kunnen vrijkomen is ongevaarlijk mits dit beneden de toegestane concentratie blijft. Bij normaal gebruikt zal de toegestane concentratie niet worden overschreden.
Langdurige blootstelling aan en/of kortstondige inademing in hoge concentratie van respirabel kwartsstof kan longfibrose veroorzaken.
Natte klei op de vloer of de ondergrond kan risico op uitglijden veroorzaken.

4. Eerste Hulp maatregelen

Oogcontact: spoelen met water
Huidcontact: geen maatregelen vereist
Opname in maag: niet toxisch
Inademing: geen bijzondere eerste hulp maatregelen.
Overig: geen bijzondere maatregelen vereist

5. Brandbestrijding

Het product is niet brandbaar.
Type brandblusser: Algemeen toepasbare blusser. Alleen van toepassing voor PE verpakkingsmateriaal.
Te volgen procedure: geen specifieke eisen.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van het product

Er zij geen risico´s bekend bij contact van het product met water, gassen of andere vloeistoffen.
Vrijkomen van het product leidt niet tot enig milieurisico.
Bij verwijderen van het product vorming van stof voorkomen en gladheid door contact met water voorkomen.

7. Handling en opslag

Voorkom het ontstaan van stof . Opslaan op een droge plaats, beschermd tegen zon.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De grenswaarde voor langdurige blootstelling aan vrij inadembaar kwartsstof bedraagt in Nederland 0,075mg/m3 en in Belgie 0,1 mg/m3.
Bij stofconcentratie boven de norm: Gebruik van stofmasker.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Voorkomen: vaste, vrije korrels
Fysische vorm: vast
Oplosbaarheid in water: onoplosbaar
pH: ca 10.5
Geur: geen
Specifieke massa: 2600 kg/m3
stortgewicht: 1,1 ton/m3

10. Stabiliteit and Reactiviteit

Chemische stabiliteit: zeer stabiel in geleverde vorm
Te vermijden situaties: geen te vermijden situaties bekend
Te vermijden materialen: geen

11. Toxicologische Informatie

Acute gezondheidsrisico´s: geen bekend
Chronische gezondheidsrisico´s: langdurige blootstelling aan te hoge concentraties kwartsstof kan leiden tot blijvende gezondheidsschade.

12. Ecologishe informatie

Calcium Montmorillonite klei is een in de natuur vrij voorkomende stof.
Er zijn geen nadelige milieueffecten bekend.

13. Instructies voor verwijdering

Resten kunnen, in overeenstemming met locale voorschriften, gestort worden als onschadelijke, vaste stof.
Product afdekken of vochtig houden om onnodige stofontwikkeling te voorkomen.
Verwijderen verpakking: Verpakking bestaat uit recyclebare PE materialen; Gescheiden inzamelen en aanbieden voor herverwerking.

14. Informatie met betrekking tot vervoer

Lading afdekken ter voorkoming van blootstelling aan zonlicht en regen.

15. Wettelijke informatie

Het product is niet geclassificeerd onder de EU reglementering op de gevaarlijke stoffen en preparaten. De gebruiker wordt aangeraden in ieder land de nationale voorschriften te raadplegen. ( zie punt 8, blootstelling)

16. Overige informatie

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de volledigheid van de geleverde informatie en de overeenstemming daarvan, met vigerende voorschriften en de eigen gebruikssituatie te controleren.

Beinvloedt het zoutgehalte van het grondwater het zwelgedrag?

Bij brak of zout water is het zwelgedrag van de afdichtingspellets inderdaad aanzienlijk minder. Meestal is echter op het moment van aanvullen het boorgat gevuld met zoet water. Met dit water gaat de klei zwellen. In het algemeen geldt dat het kiezen van kwaliteit die een kwaliteitsstap hoger ligt voldoende is. Het verdient aanbeveling om bij twijfel advies in te winnen.

Er moet een ruimte gevuld worden van 1 m3. Hoeveel Mikolit is daarvoor nodig?

1 m3. De klei zal immers stoppen met zwellen zodra er geen wateraanvoer meer is. Met het water dat tussen de afdichtingspellets aanwezig is zwelt deze tussenruimte dicht. Aan de omtrek van het gevulde volume is er dan al sprake van een afdichting. De wateraanvoer stopt en het zwellen stopt. Zodra er een verstoring optreedt en er treedt weer water toe, start het zwellen weer. Dit betekent dat een aangebrachte kleiafdichting alleen volledig uitzwelt op die plaats waar water toetreedt. Dit betekent ook dat op het contactpunt van water en klei, een slibachtig laagje van volledig uitgezwollen klei ontstaat.

Hoe lang moet ik wachten tot ik een drukverschil kan toelaten op een kleilaag?

Minstens 24 uren. Bij eerdere belasting ontstaat het risico dat er een waterstroming ontstaat tussen de afdichtingspellets die nog niet zijn uitgezwollen. Dit kan leiden tot een niet afdichtende laag.

Is er bij een groter zwelvermogen minder nodig om hetzelfde volume te vullen?

Nee. Het op te vullen volume moet altijd volledig gevuld worden met korrels.

Is het mogelijk een stromend lek te dichten met kleikorrels?

Het is niet mogelijk om met afdichtingspellets een afdichting te realiseren in stromend water. Bij de start van het zwelproces ontstaat er aan de buitenzijde van iedere kleikorrel een sliblaagje. Het stromende water kan dit sliblaagje meevoeren. Er ontstaat een nieuw sliblaagje en het proces herhaalt zich. De ingebrachte klei wordt zo langzaam uit de ’wel’ gespoeld. Er moet dus eerst een casing geplaatst worden om de waterstroom te stoppen. Binnen deze casing kan dan een kleiprop worden aangebracht. Na 24 uren kan dan de casing verwijderd worden. Voorwaarde is wel dat er voldoende ballast aanwezig is boven de kleiprop.

Kan bij een kwaliteit met een geringere doorlatendheid een dunnere afdichtprop worden aangebracht?

Meestal is dit niet zo. Zodra de doorlatendheid van de kleiprop minder is dan de doorlatendheid van de af te dichten grondlaag, geldt de dikte van de aangebrachte prop en de doorlatendheid van de grondlaag. Natuurlijk, in Nederland aanwezige kleilagen hebben zelden een doorlatendheid die minder is dan 10-9 m/s.

Moeten afdichtingspellets in opslag worden afgedicht, of is de verpakking waterproof?

Pallets met een onbeschadigde krimphoes en big bags met een krimphoes zijn in principe waterdicht. Het is echter zo dat de meeste vochtproblemen ontstaan doordat overdag de zon op het produkt schijnt. De temperatuur in de zak neemt toe en er ontstaat condens op de binnenzijde van de zak. Dit leidt tot verkleving van afdichtingspellets. Het is aan te raden de pellets altijd af te dekken.

Waarom worden er afdichtingspellets gebruikt bij het opvullen van een boorgat?

Tijdens het boren worden kleilagen en andere moeilijk doorlatende lagen in de bodem geperforeerd. Dit betekent dat een, van nature aanwezige, afdichting verstoord wordt. Om deze te herstellen worden afdichtingspellets aangebracht die de perforatie dichtzwellen.

Wat is de levensduur van een kleiafdichting?

Mikolit korrels bestaan 100 % uit kleimineralen. Dit is een 100 % natuurprodukt dat niet veroudert. De levensduur is dan ook onbegrensd.


Onze producten

Mikolit® 00 Mikolit® 00

Mikolit® 00

De basis

Over Mikolit® 00
Mikolit® 00D Mikolit® 00D

Mikolit® 00D

De basis detecteerbaar

Over Mikolit® 00D
Mikolit® 300 Mikolit® 300

Mikolit® 300

Hoger zwelvermogen

Over Mikolit® 300
Mikolit® 300M Mikolit® 300M

Mikolit® 300M

Detecteerbaar en hogere zinksnelheid

Over Mikolit® 300M
Mikolit® B Mikolit® B

Mikolit® B

Superieur zwelvermogen

Over Mikolit® B

SoortenMikolit

Alle producten