Veiligheids datablad Mikolit ThermoSeal

1. Produkt/bedrijfsidentificatie


Handelsnaam Mikolit Thermoseal
Soort stof Mengsel van kleien. Bevat soda geactiveerde, calciummontmorilonit klei en grafiet.
Toepassing Waterafdichtingen in de boorindustrie en geothermie.
Producent Terratech BV,Engelenkampstraat 71,
6130 AB Sittard, Netherlands
Contactpersoon Dhr. A. Timmermans
tel. (+31)46 452 6662
fax (+31)46 451 3055


2. Samenstelling

SiO2 50 - 60%
Al2O3 10-16%
Fe2O3 17%
Grafiet 15 - 23%
overig 10 - 15%


3. Identificatie van de gevaren

De componenten waaruit het product bestaat zijn niet gevaarlijk. Ook het stof dat dat, na lang uitdogen zou kunnen vrijkomen is ongevaarlijk mits dit beneden de toegestane concentratie blijft. Bij normaal gebruikt zal de toegestane concentratie niet worden overschreden.
Langdurige blootstelling aan en/of kortstondige inademing in hoge concentratie van respirabel kwartsstof kan longfibrose veroorzaken.
Natte klei op de vloer of de ondergrond kan risico op uitglijden veroorzaken.

4. Eerste Hulp maatregelen

Oogcontact: Let op eventuele contactlenzen en verwijder deze. Royaal spoelen met koud water. Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat.
Huidcintact: Wassen met water en zeep. Dek geïrriteerde huid af met een demulcens. Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat.
Opneme in maag: niet toxisch
Inademing: geen bijzondere eerste hulp maatregelen.
Overig: geen bijzondere maatregelen vereist

5. Brandbestrijding

Het product is onder normale omstandigheden niet brandbaar. Contact met chloortrifluoride kan het grafiet in dit product doen ontbranden.
Type brandblusser: Algemeen toepasbare blusser. Alleen van toepassing voor PE verpakkingsmateriaal.
Te volgen procedure: geen specifieke eisen.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van het product

Er zijn geen risico´s bekend bij contact van het product met water, gassen of andere vloeistoffen.
Vrijkomen van het product leidt niet tot enig milieurisico.
Bij verwijderen van het product vorming van stof voorkomen en gladheid door contact met water voorkomen.

7. Handling en opslag

Voorkom het ontstaan van stof . Opslaan op een droge plaats, beschermd tegen zon.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De grenswaarde voor langdurige blootstelling aan vrij, inadembaar kwartsstof bedraagt in Nederland 0,075mg/m3 en in Belgie 0,1 mg/m3.
Bij stofconcentratie boven de norm: Gebruik van stofmasker.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Voorkomen: vaste, vrije korrels
Fysische vorm: vast
Oplosbaarheid in water: onoplosbaar
pH: ca 10.5
Geur: geen
Specifieke massa: 2600 kg/m3
stortgewicht: 1,1 ton/m3

10. Stabiliteit and Reactiviteit

Chemische stabiliteit: zeer stabiel in geleverde vorm
Te vermijden situaties: geen te vermijden situaties bekend
Te vermijden materialen: geen

11. Toxicologische Informatie

Acute gezondheidsrisico´s: geen bekend
Chronische gezondheidsrisico´s: langdurige blootstelling aan te hoge concentraties kwartsstof kan leiden tot blijvende gezondheidsschade.

12. Ecologishe informatie

Calcium Montmorillonite klei is een in de natuur vrij voorkomende stof.
Er zijn geen nadelige milieueffecten bekend.

13. Instructies voor verwijdering

Resten kunnen, in overeenstemming met locale voorschriften, gestort worden als onschadelijke, vaste stof.
Product afdekken of vochtig houden om onnodige stofontwikkeling te voorkomen.
Verwijderen verpakking: Verpakking bestaat uit recycelbare PE materialen; Gescheiden inzamelen en aanbieden voor herverwerking.

14. Informatie met betrekking tot vervoer

Lading afdekken ter voorkoming van blootstelling aan zonlicht en regen.

15. Wettelijke informatie

Het product is niet geclassificeerd onder de EU regelementering op de gevaarlijke stoffen en preparaten. De gebruiker wordt aangeraden in ieder land de nationale voorschriften te raadplegen. ( zie punt 8, blootstelling)

16. Overige informatie

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de volledigheid van de geleverde informatie en de overeenstemming daarvan, met vigerende voorschriften en de eigen gebruikssituatie te controleren.

Stel een vraag

Wilt u meer informatie over een produkt of toepassing? Stel uw vraag hieronder.
(* verplichte velden).
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Bevestig e-mailadres
Telefoonnr.
Toelichting

 

Technische gegevens Vragen? Bel: +31 (0)46 - 4 526 662 Vraag en antwoord
Bekijk ons Youtube kanaal